Vind populaire routes

Vind populaire routes

Maak routes

Maak routes

Deel met anderen

Deel routes
TyreToTravel is het platform voor het zoeken, maken en delen van routes. En Tyre is het programma dat Google Earth/Maps met Tom Tom of Garmin integreert.
Doe mee. Want het leven gaat niet om de bestemming maar om de reis.
Tom Tom  Garmin

MyRoute-app is vanaf nu beschikbaar! Gratis te gebruiken!

MyRoute-app is vanaf nu beschikbaar! Gratis te gebruiken!

Privacy beleid

Algemeen
Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites van TyreToTravel.
Mocht je vragen hebben over dit privacybeleid, dan kun je altijd hier contact met ons opnemen.

Je persoonlijke informatie
Wij bieden een aantal diensten aan waarvoor je geen account hoeft aan te vragen of persoonlijke informatie aan ons hoeft te verstrekken, zoals de Tyre-bibliotheek. Daarnaast bieden wij een aantal diensten waar wij je wél vragen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, zoals voor het downloaden van Tyre en het gebruik maken van de Tyre-community.

Door jou verstrekte informatie
Wanneer je je aanmeldt voor de Tyre-community of andere Tyre-dienst, -product en/of -evenement waarvoor je je moet registreren, vragen wij je om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. je naam, e-mailadres en een wachtwoord). Voor bepaalde diensten, zoals onze betaalde Tyre-versies, betaalde abonnementen en/of advertentieprogramma’s, vragen wij ook creditcard- of andere bankinformatie, die wij bewaren op veilige servers. Het is mogelijk dat wij de informatie die je voor je account opgeeft, combineren met informatie van andere diensten van TyreToTravel of van derden om het gebruiksgemak voor je te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Cookies
Bij je bezoek aan TyreToTravel sturen wij een of meer “cookies”, bestandjes met een reeks karakters, naar je computer waarmee je browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt je browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van TyreToTravel niet goed functioneren als je cookies weigert.

Log-informatie
Wanneer je gebruik maakt van diensten van TyreToTravel, slaan onze servers automatisch informatie op die je browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, ip-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van je zoekvraag en een of meer cookies die je browser kunnen identificeren.

Correspondentie
Wanneer je een e-mail of ander bericht aan TyreToTravel stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om je vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.

Gelieerde sites
Sommige van onze diensten bieden wij in samenwerking met andere websites aan. Persoonlijke informatie die je aan die sites verstrekt, kan aan TyreToTravel worden doorgestuurd om de betreffende dienst te kunnen leveren. Wij verwerken dergelijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Het kan zijn dat de gelieerde sites een ander privacybeleid voeren. Wij raden je aan om dat door te lezen.

Links
TyreToTravel kan links zodanig presenteren dat wij kunnen bijhouden of deze links zijn aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze zoektechnologie, informatie op maat en reclame te verbeteren.

Andere sites
Dit privacybeleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door TyreToTravel. Andere sites die TyreToTravel diensten gebruiken of sites waarnaar TyreToTravel doorlinkt, kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op je computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van je vragen.

TyreToTravel verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het aanbieden van onze producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat en reclame;
  • Controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren;
  • Zorgen dat ons netwerk technisch goed functioneert;
  • Het ontwikkelen van nieuwe diensten;
  • Het delen van informatie.

Uitsluitend in de volgende limitatieve omstandigheden deelt TyreToTravel persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten TyreToTravel:

  • Indien wij je toestemming hebben. Voor het delen van gevoelige persoonlijke informatie vragen wij altijd je uitdrukkelijke toestemming;
  • Indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang tot of het gebruik, de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan eventuele toepasselijke wet- of regelgeving, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie, (b) toe te zien op de naleving van de geldende gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) voor zover wettelijk vereist of toegestaan, de rechten, eigendom of veiligheid van TyreToTravel, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen dreigende schade.

Informatiebeveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan.

De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers en agenten van TyreToTravel die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.

Integriteit van gegevens
TyreToTravel verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit privacybeleid of eventuele privacymededeling voor een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. Wij ondernemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren indien dat nodig is.

Toegang tot en bijwerking van persoonlijke informatie
Wanneer je gebruik maakt van TyreToTravel-diensten, spannen wij ons te goeder trouw in om je toegang tot je persoonlijke informatie te verschaffen en deze gegevens ofwel te corrigeren indien ze onjuist zijn, ofwel op je verzoek te verwijderen indien het wettelijk of voor legitieme bedrijfsdoeleinden niet langer vereist is om deze te bewaren. Alvorens dergelijke verzoeken te verwerken, vragen wij de gebruiker om zichzelf en de te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen informatie te identificeren, en wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-tapes bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. Wanneer wij de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren wij deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers.

Wijzigingen in dit beleid
Wij wijzen erop dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij je rechten op grond van dit privacybeleid niet zonder je expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekendmaken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail).

Informatie door jou op TyreToTravel gepubliceerd
Routes en gerelateerde informatie die je creëert, toevoegt of publiceert op deze site (routes, beschrijvingen, locaties, foto’s, etc.) zijn openbaar. Voor elk gebruik of replicatie van content, data of informatie van deze site, anders dan voor persoonlijk gebruik, moet een schriftelijke goedkeuring verkregen worden van TyreToTravel (neem contact op via de contactpagina).

Indien je toch misbruik zou vaststellen op deze site, wil je ons dan een e-mail sturen zodat we dit probleem recht kunnen zetten. Als gebruiker van deze site ben je verantwoordelijke voor de informatie die je hierop zet. Verifieer copyrights van de bron die je gebuikt en vermeld zo nodig copyrights van je eigen bronnen. We behouden ons het recht om tijdelijk of onbeperkt de informatie waarvan een copyright probleem verondersteld wordt, te verwijderen.

Voor bijkomende informatie over het publiceren van data en producten op TyreToTravel verwijzen we tevens naar het document “gebruiksvoorwaarden” op deze site.